Deze website van View4Trade wordt geleverd zoals deze is, wij doen geen expliciete of impliciete uitspraken en geven geen garanties daaromtrent. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande geven wij geen garantie dat deze website veilig, vrij van fouten en virussen of kwaadwillende codes is, of voldoet aan bepaalde prestatie- of kwaliteitscriteria, View4Trade doet nadrukkelijk afstand van alle impliciete garanties, waaronder garanties omtrent verhandelbaarheid, eigendomsrechten, geschiktheid voor bepaalde doeleinden, afwezigheid van inbreuken, verenigbaarheid, beveiliging en nauwkeurigheid.

U maakt op eigen risico gebruik van deze website en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van verlies als gevolg van dat gebruik, waaronder het verlies van diensten of gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (in)directe, speciale of bijkomende schade, gevolgschade of schadevergoeding als straf of anderszins, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), of op andere gronden in verband met of voortvloeiende uit het gebruik van deze website, zelfs indien wij wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid van bedoelde schade(vergoeding).

© 2021 View4Trade Ltd.